Компанийн бизнесийн амжилтыг тодорхойлох гол хүчин зүйлийн нэг нь хүний нөөц юм. Хүний нөөц нь байгууллагын бусад нөөцүүдийг бодвол баялаг, үйл ажиллагаанд оролцохын хирээр улам бүр хөгжин дэвжиж байдаг бөгөөд ажилтан бүрийн авъяас чадвар, нөөц боломжийг нээн илрүүлж хөгжүүлэх, тэдний санаачлагыг дэмжих, урамшуулах, зорилгоо хэрэгжүүлэх эрмэлзэл төрүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, орчин бүрдүүлэхэд хүний нөөцийн менежментийн гол зорилго чиглэнэ. Бид хүний нөөцийн бодлогоороо “Ажилтан бүрийн мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн арга технологитой хослуулж, бизнесийн урт хугацааны тогтвортой амжилтыг бий болгох”-ыг зорьдог ба ажилчдыг сургаж хөгжүүлэх, идэвхижүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах замаар гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч, чадварлаг, тогтвор суурьшилтай хүний нөөцийг бий болгож байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэнэ.

• Шударга ёс, ил тод, тэгш байдал
• Мэргэшсэн тогтвортой байдал
• Сурч хөгжих боломж
• Гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал

• Ажлын байрны хэрэгцээ, хүний нөөцийг төлөвлөх;
• Чадварлаг, мэргэшсэн хүний нөөцийг шалгаруулах, нөөцийг бүрдүүлэх;
• Хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, чадавхийг бэхжүүлэх;
• Ажилчдын нийгмийн баталгаа, ажлын байрны орчинг сайжруулах;
• Цалин урамшуулал, ажлын гүйцэтгэл, шагнал урамшууллын тогтолцоо
• Ажилтнуудыг сургаж, хөгжүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар компанийн бүтээмжийг өсгөх

•Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн дагуу удирдан зохион байгуулах
• Байгууллагын хүний нөөцийг стратеги зорилго, төлөвлөгөөнд нийцүүлэн чадваржуулах
• Компаний хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих
• Ажилтнуудын бүтээмжийг дээшлүүлэх
• Компаний дотоод дүрэм журмын хэрэгжилт

хаах